3BB SME Choice

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • บริการ 3BB HOME FibreLAN ติดตั้ง โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) ในการเชื่อมต่อแต่ละห้อง เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดระดับ 1 Gbps.
  • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home(FTTH)) เท่านั้น
  • อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รับฟรีส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ HOME FibreLAN ต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลง ตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว (พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัท)
  • เมื่อใช้บริการแพ็กเกจนี้แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ตลอดสัญญาการใช้งาน
  • ลูกค้าต้องชำระค่าแรกเข้า 1,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 3 ห้อง หรือชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 4 ห้อง หรือ 5 ห้อง
  • กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจนี้ และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล ตามแพ็กเกจนี้ พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท นับตั้งแต่วันติดตั้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24 รอบบิล
  • รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 3 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 3 เครื่อง มูลค่ารวม 16,770 บาท – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 4 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 4 เครื่อง มูลค่ารวม 22,360 บาท หรือแพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 5 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 5 เครื่อง มูลค่ารวม 27,950 บาท

ดาวน์โหลด 3BB Member

ยืนยันการรับสิทธิ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB Member ได้ ณ จุดขาย หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ