3BB PLAYTV

PLAY TV
 • เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการที่ website 3BB หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2566 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท หรือ VDSL Router มูลค่า 800 บาทและ/หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ AP Huawei มูลค่า 2,200 บาท และ/หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ มูลค่า 1,500 บาท และอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box มูลค่า 2,590 บาท (ประเภทอุปกรณ์และจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกและโครงข่ายที่ให้บริการ) เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 • สำหรับลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 5,000 บาท และส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าแพ็กเกจ/โปรโมชั่น 2,000 บาท จากราคาปกติในอัตราที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจ หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการตามโปรโมชั่น  บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว การยกเว้นและส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือเป็นส่วนลดอื่นๆได้ กรณีลูกค้าเลือกไม่รับส่วนลดและชำระค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวนในรอบบิลแรกจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการ 3BB GIGATV, 3BB GIGATV Premium Channel, HBO GO และ MONOMAX ตามระยะเวลาโปรโมชั่น ของแต่ละผู้ให้บริการ Content ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ใช้บริการ
 • บริการนี้เป็นบริการที่ลูกค้าใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกันในโครงข่ายของ 3BB บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้เพื่อเป็นการให้บริการอย่างเท่าเทียม ลูกค้าอาจได้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ โดยคุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานผ่านสาย LAN
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นแล้ว สิทธิส่วนลดหรือสิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นจะสิ้นสุดลง และจะคิดค่าบริการรายเดือนในอัตราค่าบริการแพ็กเกจราคาปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมเมื่อลงทะเบียนลูกค้าผ่านแอปฯ 3BB Member หลังจากที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege และสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทจะมอบให้เพิ่มเติม
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อใช้บริการจนครบอายุสัญญาตามโปรโมชั่นแล้วโดยไม่มีการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุค้างชำระค่าบริการงวดหนึ่งงวดใด หากผู้ใช้บริการได้แจ้งยกเลิกบริการ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 รอบบิล ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการสำหรับรอบการใช้บริการเดือนสุดท้ายโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด
 • เฉพาะแพ็กเกจ 3BB GIGATV Premium+VIU และ 3BB GIGATV Family+VIU ลูกค้าจะได้รับสิทธิใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรายเดือน , บริการ AIS Super WiFi, รับชมคอนเทนส์บนแอปพลิเคชั่น VIU และ รับชมบริการ AIS Play Family ตามสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ 3BB GIGA TV Premium+VIU หรือ แพ็กเกจ 3BB GIGA TV Family+VIU

 • เงื่อนไขบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV
  • บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV สามารถใช้ได้กับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BBภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการเดียวกัน สถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกประเภท ต้องเป็นสถานที่เดียวกัน
  • ผู้ใช้บริการสามารถรับชมผ่านกล่อง 3BB GIGATV ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV และ www.3BBGIGATV.com โดยสามารถติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
  • รายละเอียดช่องและรายการรับชมเป็นไปตามที่ HBO GO, MONOMAX กำหนดบริการ และไม่สามารถสมัครแยกจากบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ได้
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการเช่าวิดีโอ, คอนเทนต์ต่างๆของ 3BB GIGATV เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าใช้บริการตามช่องทางที่กำหนด
  • กรณียกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB สิทธิ์ต่างๆของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV ที่ได้รับตามแพ็กเกจจะสิ้นสุดทันที ต้องนำอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box และอุปกรณ์ประกอบส่งคืน 3BB Shop ให้ครบ
  • ช่องรายการของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกหรือระงับสิทธิ์การยืมอุปกรณ์ หากมีการนำอุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
  • ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ และช่องรายการต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายกำหนด เจ้าของลิขสิทธิ์รายการอนุญาตให้รับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีการ แก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งห้ามนำไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  • เงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมให้อ้างอิงตามสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV

3BB GIGA FIBER