3BB GAMER

3BB GIGATV
เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการที่ website 3BB หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2566 เท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท หรือ VDSL Router มูลค่า 800 บาท(อุปกรณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงข่ายที่ให้บริการ) และอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box มูลค่า 2,590 บาท เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
  • สำหรับลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 5,000 บาท และส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าแพ็กเกจ/โปรโมชั่น 2,000 บาท จากราคาปกติในอัตราที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจ หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการตามโปรโมชั่น  บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว การยกเว้นและส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือเป็นส่วนลดอื่นๆได้ กรณีลูกค้าเลือกไม่รับส่วนลดและชำระค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวนในรอบบิลแรกจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการ 3BB GIGATV, 3BB GIGATV Premium Channel และ MONOMAX ตามระยะเวลาโปรโมชั่น ของแต่ละผู้ให้บริการ Content ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ใช้บริการ
  • บริการนี้เป็นบริการที่ลูกค้าใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกันในโครงข่ายของ 3BB บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้เพื่อเป็นการให้บริการอย่างเท่าเทียม ลูกค้าอาจได้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ โดยคุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานผ่านสาย LAN
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นแล้ว สิทธิส่วนลดหรือสิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นจะสิ้นสุดลง และจะคิดค่าบริการรายเดือนในอัตราค่าบริการแพ็กเกจราคาปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนด
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมเมื่อลงทะเบียนลูกค้าผ่านแอปฯ 3BB Member หลังจากที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege และสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทจะมอบให้เพิ่มเติม
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อใช้บริการจนครบอายุสัญญาตามโปรโมชั่นแล้วโดยไม่มีการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุค้างชำระค่าบริการงวดหนึ่งงวดใด หากผู้ใช้บริการได้แจ้งยกเลิกบริการ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 รอบบิล ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการสำหรับรอบการใช้บริการเดือนสุดท้ายโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด
  • เฉพาะแพ็กเกจ 3BB GIGATV Premium+ และ 3BB GIGATV Family+ ลูกค้าจะได้รับสิทธิใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรายเดือน , บริการ AIS Super WiFi, รับชมคอนเทนส์บนแอปพลิเคชั่น VIU และ รับชมบริการ AIS Play Family นาน 12 รอบบิล ตามสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ 3BB GIGA TV Premium+ หรือ แพ็กเกจ 3BB GIGA TV Family+

เงื่อนไขบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติ ในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการ เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการที่ website 3BB หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2566 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท หรือ VDSL Router มูลค่า 800 บาท และ /หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ AP Huawei มูลค่า 2,200 บาท และ/หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ มูลค่า 1,500 บาท และอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box มูลค่า 2,590 บาท (ประเภทอุปกรณ์และจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกและโครงข่ายที่ให้บริการ) เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 • สำหรับลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 5,000 บาท และส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า แพ็กเกจ / โปรโมชั่น 2,000 บาท จากราคาปกติในอัตราที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจ หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการตามโปรโมชั่น บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว การยกเว้นและส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือเป็นส่วนลดอื่นๆได้ กรณีลูกค้าเลือกไม่รับส่วนลดและชำระค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวนในรอบบิลแรกจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการ 3BB GIGATV, 3BB GIGATV Premium Channel และ MONOMAX ตามระยะเวลาโปรโมชั่น ของแต่ละผู้ให้บริการ Content ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ใช้บริการ
 • บริการนี้เป็นบริการที่ลูกค้าใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกันในโครงข่ายของ 3BB บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้เพื่อเป็นการให้บริการอย่างเท่าเทียม ลูกค้าอาจได้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ โดยคุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานผ่านสาย LAN
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นแล้ว สิทธิส่วนลดหรือสิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นจะสิ้นสุดลง และจะคิดค่าบริการรายเดือนในอัตราค่าบริการแพ็กเกจราคาปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมเมื่อลงทะเบียนลูกค้าผ่านแอปฯ 3BB Member หลังจากที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege และสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทจะมอบให้เพิ่มเติม
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อใช้บริการจนครบอายุสัญญาตามโปรโมชั่นแล้วโดยไม่มีการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุค้างชำระค่าบริการงวดหนึ่งงวดใด หากผู้ใช้บริการได้แจ้งยกเลิกบริการ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 รอบบิล ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการสำหรับรอบการใช้บริการเดือนสุดท้ายโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด
 • เฉพาะแพ็กเกจ 3BB GIGATV Premium+VIU และ 3BB GIGATV Family+VIU ลูกค้าจะได้รับสิทธิใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรายเดือน , บริการ AIS Super WiFi, รับชมคอนเทนส์บนแอปพลิเคชั่น VIU และ รับชมบริการ AIS Play Family ตามสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ 3BB GIGA TV Premium+VIU หรือ แพ็กเกจ 3BB GIGA TV Family+VIU

 • เงื่อนไขบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS (เฉพาะสำหรับแพ็กเกจ 3BB GIGATV Premium+ และ 3BB GIGATV Family+)
  • รับสิทธิเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และใช้งาน Internet 5G/4G/3G จำนวน 10 GB/20 GB (ตามสิทธิ์ที่จะได้รับในแต่ละโปรโมชั่น) หลังจากการใช้งาน 5G/4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ ความเร็วสูงสุด 64 Kbps ในเดือนนั้น ๆ
  • อัตราค่าโทรทุกเครือข่าย / VDO Call ภายในประเทศ นาทีละ 1.50 บาท/ SMS ข้อความละ 2.5 บาท/ MMS ข้อความละ 4 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • รับสิทธิ์ใช้บริการ AIS Super WiFi, VIU และ AIS Play Family นาน 12 รอบบิล ตามสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ 3BB GIGA TV Premium+ หรือ แพ็กเกจ 3BB GIGA TV Family+
  • ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือน โดย AWN จะจัดส่งใบแจ้งค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเอไอเอสรายเดือนโดยตรง
  • บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีระยะเวลาใช้บริการนานต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันเริ่มให้บริการตามแพ็กเกจ โดยสิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป และไม่สามารถยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจหลัก เปลี่ยนหมายเลขรับสิทธิ์ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ย้ายค่ายเบอร์เดิม โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ หรือระงับการใช้บริการหมายเลขได้ กรณียกเลิกบริการหรือย้ายค่าย ผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเอไอเอสรายเดือนจะต้องชำระค่าใช้บริการในในส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือ โดยสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก 3BB ของ AWN จะสิ้นสุดทันที หรือกรณีผู้ใช้บริการยกเลิก หรือถูกระงับบริการ หรือเปลี่ยนแพ็กเกจของ 3BB นอกเงื่อนไขที่ 3BB ที่กำหนด ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนของเอไอเอส จะถูกปรับมาเป็นแพ็กเกจ Max Speed ราคา 299 บาทต่อเดือน
  • AWN ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
  • AWN ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยทางAWN จะจัดหาบริการในมูลค่าเทียบเท่ากับบริการเดิมมาทดแทน